História

V roku 1949 bol založený komunálny podnik, Hostiteľské závody mesta Banskej Bystrice. Listom zo dňa 28.05.1949 oslovil Miestny národný výbor (MNV) Banská Bystrica národné výbory v Čechách so žiadosťou o odpredaj autobusov. Kladne reagoval len dopravca Dopravní podniky hlavního města Olomouce s ponukou odpredaja 4 autobusov Škoda 505 z rokov 1928 až 1932. Na základe toho Rada Jednotného národného výboru Banská Bystrica (JNV) dňa 06.07.1949 uznesením č. 549/1949 vyčlenila na nákup a generálnu opravu 4 autobusov 1 milión Kčs. Oblastné riaditeľstvo ČSAD, n. p., v Bratislave rozhodnutím č. A-376/27-30-32-49 zo dňa 26.10.1949 odpredalo 4 autobusy Škoda 256B z roku 1946 z Trnavy a tie mesto vložilo do Hostiteľských závodov mesta Banskej Bystrice, komunálny podnik na začatie prevádzky verejnej miestnej dopravy.

Dňa 1. mája 1950 bola slávnostne otvorená prvá linka Kráľová kúpele - Námestie - Majer Cintorín hrdinov. Linka premávala od 2:10 do 22:40 s prestávkami predpoludním a večer za jednotné cestovné 3 Kčs. Od 01.08.1950 sa počet autobusov v premávke zvýšil z 2 na 4. Za toto obdobie bolo prepravených 702 370 osôb s tržbou 1 837 000 Kčs. Nízka kapacita spôsobovala preťažovanie a vysokú poruchovosť autobusov. K 31.12.1950 bolo v stave 7 autobusov.

V roku 1951 si posilnenie dopravy vyžiadalo otvorenie novej železničnej stanice (01.05.1951) a pričlenenie okolitých obcí (Radvaň, Kráľová, Majer, Kostiviarska, Sásová, Rudlová, Kynceľová). Zvýšené nároky sa riešili nákupom a generálnou opravou ďalších ojazdených autobusov. V roku 1951 bolo v stave 9 autobusov. DP fungoval pod názvom Dopravné závody mesta Banskej Bystrice, komunálny podnik.

Od 01.06.1953 sa Dopravné závody premenovali na Dopravný podnik mesta Banskej Bystrice, komunálny podnik. DP k 01.07.1953 prevádzkoval už 4 linky:

V rovnakom čase prebehla výmena peňazí, takže nominálna cena lístka klesla z 3 na 0,60 Kčs.

Všetky linky mali dĺžku 21 328 m, so zachádzkami 24 410 m. Dĺžka siete dosiahla 20 477 m. Priemerná cestovná rýchlosť dosiahla 8,4 km/h. Chod miestnej dopravy zabezpečovalo 23 vodičov, 17 sprievodkýň, 4 sprievodcovia, 4 údržbári a 4 ďalší zamestnanci. Všetko v provizórnych podmienkach drevenej garáže pre 4 autobusy. Zvyšné vozidlá museli parkovať mimo garáže, čo spôsobovalo problémy hlavne v zime pri natáčaní studených motorov. Garáže sa nachádzali "U Belhu" - v oblasti Lazovnej ulice, hneď za Bystričkou. Novododané Škody 706 RO už museli parkovať kúsok ďalej "Na Zábave" - hneď za Medeným Hámrom.

Prvé Škody 706 RO boli nasadené na linku do Kráľovej. Do Majera kvôli svojej dĺžke nemohli zachádzať, preto mali konečnú pri cintoríne. Menšie autobusy Praga a Škoda 256 sa otáčali pri trati pred Majerom. Podobné problémy boli v Senici, až do vybudovania dnešného obratiska sa autobusy otáčali pred obcou. Na linke č. 4 bol nasadený Mercedes, ale kvôli poruchovosti ho neskôr využívali len na zájazdy.

Postupne pribúdali ďalšie linky: linka č. 5 Námestie - Stanica, 6 Kremnička - Námestie, 7 Podlavice - Stanica, či 9 Nemce - Námestie. Významný rozvoj nastal od roku 1955, keď zo 14 vozidiel vzrástol vozidlový park DP na 22 vozidiel na 13 linkách v roku 1960.  Všetky linky viedli cez Námestie SNP. Na Uhlisko premávala jediná linka cez ul. Februárového víťazstva (Národná), do Sásovej a Rudlovej cez Stalinovu (Skuteckého), na Partizánsku cez Širokého (Horná) a do Uľanky jednosmerne cez Lazovnú.
V súvislosti s prípravou novej organizácie riadenia dopravy došlo dňom 1. januára 1963 k začleneniu väčšiny dopravných podnikov do štátnych podnikov ČSAD, ktoré zabezpečovali výlučne všetky služby verejnej hromadnej cestnej dopravy. DP tak zanikol a tento stav trval takmer 44 rokov.

Po spoločenských zmenách sa postupne čoraz viac zanedbávala dôležitosť verejnej dopravy a ešte dynamickejšie ubúdalo z finančného krytia výkonov vo verejnom záujme a investícií do verejnej dopravy. V snahe o získanie väčšieho množstva finančných prostriedkov mesto 27.12.1996 založilo obchodnú spoločnosť Mestská hromadná doprava Banská Bystrica, a. s. (MHD BB a.s.). Vďaka tomu sa Banská Bystrica opäť zaradila medzi mestá s "dopravnými podnikmi" a mohla poberať dotácie od štátu.

Od 10.11.2006 začala spoločnosť prevádzkovať dopravu na linkách 101 - 105. Zabezpečovaná bola minibusmi typu Iveco Stratos. Slúžili ako doplnok k bežným linkám MHD, obsluhovali časti mesta s problematickou obsluhou normálnymi autobusmi a spájali ich s centrom mesta (Nám. Š. Moysesa, Kapitulská) a so športovým komplexom na Štiavničkách.

Tým, že sa zo spoločnosti MHD BB a.s. stal dopravca reálne vykonávajúci dopravu, došlo aj k zmene názvu na "Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s." od 28.02.2007.
Od 10.11.2007 bola obnovená prevádzka trolejbusov na prvých dvoch linkách č. 3 a 5. Dokonca roka 2007 boli postupne spustené aj zostávajúce trolejbusové linky č. 1, 2, 4, 6, a 7. V roku 2009 pribudla od 01.07.2009 ôsma trolejbusová linka č. 8, ktorá vznikla odčlenením časti spojov linky č. 7.

K 01.02.2010 došlo k odkúpeniu objektov vozovne v Kremničke, trolejového vedenia a 27 trolejbusov od SAD Banská Bystrica. Súčasne došlo k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj na nové trolejbusy. V tejto žiadosti bol DPMBB úspešný a od 01.07.2011 bolo do premávky zaradených 19 nových trolejbusov Škoda 30 Tr SOR.
Prevádzka minibusových liniek č. 101 až 105 bola niekoľkokrát reorganizovaná, pričom postupne zanikli linky č. 103 až 105. Od 01.07.2011 ostala v prevádzke jediná linka č. 101, ktorej prevádzka bola z finančných dôvodov ukončená k 31.12.2011.

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica je aj prevádzkovateľom turistického vláčika Pretórium, ktorý premáva v letnej sezóne centrom mesta Banská Bystrica.

zdroj: bb.imhd.sk
fotografie: DPMBB, a. s. a bb.imhd.sk