POCHVALY A SŤAŽNOSTI

POCHVALY

Stretli ste sa nielen s profesionálnym prístupom zamestnancov Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a.s., ale aj s mimoriadnou ústretovosťou a ochotou? Prosíme podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti.

Ďakujeme, že cestujete s nami.


SŤAŽNOSTI

Vybavovanie sťažností

V zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. s účinnosťou od 01. 02. 2010 nie je Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a.s. povinný vybavovať anonymné sťažnosti. V zmysle daného zákona sa za anonymnú sťažnosť považuje každá sťažnosť, ktorá neobsahuje zákonné náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach, cit. „sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Písomná sťažnosť musí byť zároveň sťažovateľom podpísaná. Sťažnosť podaná elektronickou poštou je považovaná za písomnú len vtedy,ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom. 

Oddelenie kontroly DPMBB a.s. ako vecne príslušné na vybavovanie sťažností v DPMBB a.s. má, v zmysle zákona o sťažnostiach, povinnosť sťažnosť, ktorá spĺňa požadované zákonné podmienky vybaviť do 60 pracovných dní.

Z podanej sťažnosti musí byť zrejmý predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha, a preto je potrebné uvádzať predovšetkým: 

  • miesto udalosti (názov zastávky, ulice, smer jazdy linky a pod.)
  • čas udalosti (dátum, hodina, minúta)
  • číslo linky a prípadne aj evidenčné číslo vozidla
  • popis udalosti
  • ak je to možné aj identifikačné údaje svedka udalosti
  • ďalšie údaje, ktoré je sťažovateľ ochotný a schopný k udalosti uviesť

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica je oprávnený vybavovať iba sťažnosti týkajúce sa služieb, ktoré poskytuje, tzn. prevádzky liniek MHD Banská Bystrica č. 1 až 8. 

Sťažnosti je možné zasielať na adresu:

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a.s.
Kremnička 53
974 05 Banská Bystrica

alebo, prostredníctvom tohto elektronického formulára: